Dịch vụ dành cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã có máy chủ cần thuê chỗ đặt trong trung tâm dữ liệu.
Hỗ trợ công cụ theo dõi traffic server.
Toàn quyền quyết định cấu hình, nâng cấp máy chủ.
Ra vào DataCenter, Hỗ trợ kỹ thuật : 24/7/365.
Cảnh báo lỗi server / tình hình sử dụng server qua Email tự động.